Leveringsvoorwaarden

download onderstaande tekst als PDF bestand

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die aan u gedaan worden door of namens Speed Comfort B.V.. , op alle overeenkomsten die door of namens haar zijn gesloten, ongeacht of dat op afstand is gebeurt en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2. In deze voorwaarden hebben onderstaande begrippen de betekenis zoals die in dit artikellid is omschreven, ook als een begrip in deze voorwaarden in meervoud wordt gebruikt.

koper: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die ter uitoefening van een beroep, ambacht of bedrijf als wederpartij een aanbod van verkoper heeft geaccepteerd.

Verkoper: Speed Comfort B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63800543.

1.3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de verkoper voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst duidelijk aangeven op welke wijze deze voorwaarden bij de ondernemer zijn op te vragen en op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals bijvoorbeeld een computer of USB-stick. Tevens kunnen de voorwaarden op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.4. De toepasselijkheid van iedere door de koper gebruikte algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk door verkoper van de hand gewezen.

1.5 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

1.6. Wanneer de wederpartij van Verkoper niet voldoet aan de definitie van Koper, zijn deze voorwaarden niet van toepassing, maar gelden de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor consumenten van verkoper.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld door of namens verkoper.

2.3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, zoals bijvoorbeeld een prijsstelling die dermate laag is dat redelijkerwijs niet zonder meer kan worden aangenomen dat verkoper bedoeld heeft dit aanbod te doen, binden de verkoper niet.

2.4. Als de Koper aan verkoper gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt die van belang zijn voor de bruikbaarheid van door de verkoper te leveren producten, dan mag verkoper uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de in de aanbieding genoemde prijzen gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Verkoper behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en geleverde  producten.

3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van verkoper ongeacht of aan koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Koper is aan verkoper per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3. Koper moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door verkoper gestelde termijn retourneren. Verkoper behoudt het recht om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen indien niet aan deze verplichting wordt voldaan.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van verkoper krijgt als deze geen directe betrekking hebben op het product dat koper heeft besteld.

4.2. Koper is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

4.3. Koper vrijwaart verkoper voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens koper verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 5: Levering

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door verkoper bij benadering vastgesteld in het aanbod.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat verkoper er van uit dat hij de levering kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt met verkoper, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen, enz. in het bezit zijn van verkoper, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de bestelling is voldaan.

5.4.
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke verkoper bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan verkoper de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de bestelling onder deze omstandigheden uit te voeren.

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door verkoper, dan worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoerings-periode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2010; het risico van het geleverde gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.

6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen koper en verkoper overeenkomen dat verkoper voor het transport zorgt. Het risico voor opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op koper. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3 In het geval als bedoeld in lid 2 van dit artikel zal verkoper gerechtigd zijn aanvullende kosten in rekening te brengen aan koper voor opslag, laden, transport en lossen.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door verkoper in overleg met de koper worden doorberekend aan de koper.

7.2. Als er goederen door koper worden aangeleverd voor de assemblage van te leveren producten door verkoper, en verkoper bereid is deze te gebruiken, mag verkoper maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen aan koper.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.

8.2. Onder omstandigheden die niet door verkoper te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van verkoper niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden die redelijkerwijs aan nakoming in de weg staan, aardbevingen, brand, , het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Verkoper is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Wijzigingen in een bestelling

9.1. Wijzigingen in een bestelling door koper resulteren in ieder geval in meer of minderwerk als:;

a. de door koper verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

b. van geschatte hoeveelheden met meer dan 5% wordt afgeweken.

9.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Verkoper is aansprakelijk voor schade die koper lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verkoper toe te rekenen tekortkoming. Vergoeding is beperkt tot de daadwerkelijk door koper geleden schade met een maximum van 20% van het bedrag van de bestelling waar de aansprakelijkheid van verkoper uit voort vloeit (exclusief BTW).

10.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt iedere vorm van bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend is begrepen: stagnatieschade, gevolgschade, indirecte schade en gederfde winst. Koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

10.4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens koper aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

10.5 Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door koper geleverde producten en/of materialen.

Artikel 11: Garantie

11.1. Verkoper staat voor een periode van vierentwintig (24) maanden na levering er voor in dat ieder geleverd product voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften met betrekking tot het product.

11.2. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan verkoper worden teruggezonden. Daarna zal verkoper de keuze maken of hij:

- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- koper crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

11.3. Wanneer koper een gerechtvaardigd beroep wil doen op een fabrieksgarantie zal zij verkoper in staat stellen om al het redelijkerwijs nodige te doen om de binnen de fabrieksgarantie verkregen rechten uit te oefenen.

11.4. Koper moet verkoper in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

11.5. Koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij zelf aan al zijn verplichtingen ten opzichte van verkoper heeft voldaan.

11.6.

a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door koper of door derden.

b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door koper zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd;

c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van de koper.

Artikel 12: Reclamaties

De koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij verkoper heeft gereclameerd.

Artikel 13: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van koper. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van koper opgeslagen.

Artikel 14: Betaling

14.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van verkoper of door het over maken van de koopprijs inclusief eventueel in het aanbod opgenomen verzendkosten op een door verkoper aangewezen bankrekening.

14.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

a. bij balieverkoop contant;

b. bij een overeenkomst op afstand:

100% van de totale prijs bij acceptatie van het aanbod door de koper;

c. in alle gevallen dient het volledige bedrag voorafgaand aan levering en binnen dertig dagen na factuurdatum door verkoper te zijn ontvangen.

14.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is koper verplicht op verzoek van verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Verkoper heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op koper te verhalen.

14.4. Het recht van koper om zijn vorderingen op verkoper die verband houden met een bestelling te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van verkoper of de gerechtelijke schuldsanering op verkoper van toepassing is.

14.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;
b. koper failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van koper wordt gelegd;
d. koper (indien zij een rechtspersoon is) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. koper (indien zij een natuurlijk persoon is) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

14.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is koper direct rente aan verkoper verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

14.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is koper aan verkoper alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 250,=. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

14.8. Als verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van koper.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

15.1. Na levering blijft verkoper eigenaar van geleverde zaken zolang koper:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde vereenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

15.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

15.3. Nadat verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Koper staat verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

15.4. Als verkoper geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan verkoper te verpanden.

Artikel 16: Beëindiging

Als koper de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van verkoper en verkoper hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Verkoper heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

17.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

17.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Verkoper mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

17.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.